บริษัท ไอทีเอ็ม คาปาซิเตอร์ สามารถให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงานรวมถึงพัฒนาคุณภาพไฟฟ้า โดยปฎิบัติการดังนี้:

 • ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่หน้างาน
 • วิเคราะห์ระบบเครือข่าย
 • ออกแบบระบบการแก้ปัญหา
 • นำเสนอคาปาซิเตอร์เพื่อลดรีแอกทีฟเพาเวอร์
 • ปรับปรุงตู้คาปาซิเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน
 • จัดให้มีระบบกรองฮาร์โมนิค

ถ้าคุณภาพไฟฟ้าไม่พอเพียงจะนำไปสู่

 • การใช้พลังงานสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • หม้อแปลงสามารถจ่ายโหลดน้อยลง
 • สูญเสียกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
 • สูญเสียกำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงและสายไฟ
 • แรงดันไฟฟ้าตกเพิ่มขึ้น
 • การผลิตเกิดความผิดพลาด
 • การควบคุมของวงจรอิเล็คทรอนิคทำงานไม่ปกติ
 • อุปกรณ์ตัดวงจรและฟิวส์เกิดความผิดพลาด
 • คาปาซิเตอร์ชำรุดเสียหาย

ITM can offer services and solutions to save energy and to improve power quality by performing:

 • Power quality measurement at site
 • Network analysis
 • Design a system solution
 • Provide reactive power compensation
 • Renovate existing capacitor banks
 • Provide harmonic filtering

Insufficient power quality leads to:

 • High energy consumption and costs less power distributed via the network
 • Power losses in the network
 • Higher transformer and cable losses
 • Increased voltage drop
 • Production line failure
 • Malfunction of the electronic controls
 • Tripping of circuit breakers and fuses
 • Capacitor damaged